Da Vinci

De afgelopen jaren zijn er op de Hovenschool verschillende vernieuwingen doorgevoerd.  
Het rapport is vervangen door het Rapportfolio, binnen de creatieve vakken werken we met de procesgerichte didactiek, plusopdrachten en het hogere orde denken is voor al onze leerlingen beschikbaar en de oudergesprekken zijn grotendeels vervangen door Driehoeks-gesprekken, waardoor we niet alleen over leerlingen praten, maar mét hen.  
Mindsetlessen en groeitaal hebben een vaste plek binnen ons onderwijs gekregen.  
Kortom: we zijn in beweging! We doen heel veel en in al die dingen die we doen, zochten we als team nog een ding: dit alles met elkaar verbinden. Wij hebben die verbinding gevonden in de ‘Da Vinci’.

Met ingang van schooljaar 2023 – 2023 zijn wegestart met het thematisch werken binnen Da Vinci.   
Vanuit Da Vinci verbinden we zo veel mogelijk vakken die we geven op de basisschool binnen een thema. Het werken vanuit een thema deden we al in onze kleutergroepen.  
Dat doen we nu van groep 1 t/m groep 8 in een doorlopende lijn.  
iermee verbinden wij hetgeen we al doen op de Hovenschool: uitdagend onderwijs voor al onze leerlingen, met aandacht voor alle talenten. 

Waarom thematisch werken? 
Op de Hovenschool vinden we het belangrijk dat we leren vanuit het grote geheel. Vanuit daar zoomen we in op details, waardoor leerlingen ervaren dat alles met elkaar samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Door vakoverstijgend te gaan werken, kunnen we verder en dieper ingaan op onderwerpen en veel meer ruimte bieden aan eigen vragen van kinderen. Daarmee gaan zij binnen Da Vinci actief aan de slag. Dit stuk eigenaarschap van leerlingen over hun eigen leerproces is een belangrijke pijler van het onderwijs op de Hovenschool.  

Om welke vakken gaat het? 
Vanuit het thema gaan we de wereld om ons heen ontdekken. Dat doen we vanuit heel veel vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap & technologie, natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing, filosofie, 21the vaardigheden, Computational Thinking (CT), burgerschapsvorming, persoonsontwikkeling, kunst, muziek, beeldende vorming, taal en lezen. Een aantal vakken (zoals rekenen, taal, lezen en spelling) blijven we daarnaast dagelijks structureel aanbieden. De vaardigheden die leerlingen bij deze vakken krijgen aangeboden, bouwen vaak expliciet voort op een eerder aangeleerde vaardigheid en bieden we in een vaste leerlijn aan. Waar mogelijk laten we deze vakken ook aansluiten bij het thema. 

 

Samenwerken en samen leren

Met respect en vanuit vertrouwen vormen we, samen met de leerlingen, betekenisvol onderwijs, waarin we elkaars talenten inzetten en elkaar ondersteunen.

Werken in bouwen
Binnen Da Vinci worden de thema’s per bouw aangeboden.  
Doordat meerdere groepen binnen eenzelfde thema werken, kunnen leerlingen en leerkrachten makkelijker samenwerken. Een bepaald thema wordt aangeboden voor de onderbouw (groep 1,2), middenbouw (groep 3,4,5) of de bovenbouw (groep 6,7,8). Elk jaar krijgen leerlingen 4 thema’s aangeboden. We zoeken altijd actief naar mogelijkheden om hetgeen de kinderen leren op school, te verbinden aan hun omgeving. Dat betekent dat er vaste ruimte is binnen het programma voor uitstapjes, excursies en gastsprekers.  
Ook nodigen we ouders en verzorgers met affiniteit voor het thema van harte uit in de klas.  

Thuis 
Ouders en verzorgers kunnen thuis met hun kind praten, lezen, spelen en meedoen met het thema. Op de website www.davincivoorthuis.nl  staan per thema tips om thuis mee aan de slag te gaan.

 

Natuurles binnen Da Vinci