Onderwijs

Groen denken en doen

De Hovenschool is een middelgrote school (ongeveer 250 leerlingen). Onze leerlingen komen voornamelijk uit de wijk de Hoven. De meeste kinderen op onze school hebben een leerling-gewicht van 1,0 (meer dan 90% leerlingen met een gewicht van 1,0).

De school heeft op dit moment 23 personeelsleden. Naast de leerkrachten, van wie er twee tevens bouwcoördinator zijn, en de directeur is er ook een IB’er, een ICT-er, een opleider in de school, een administratief ondersteuner, een conciërge, een schoonmaker en een vakleerkracht voor gymnastiek. Iedere groep heeft minimaal 1 stagiaire van het ROC of de Pabo. De school heeft 16 fte. 

De Hovenschool is een openbare basisschool, wij maken deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Deventer. Dit betekent dat wij open staan voor alle kinderen uit de wijk, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Open staan voor alle kinderen betekent ook dat wij streven naar thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen.
Openbaar betekent voor ons ook dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in een complexe multiculturele samenleving. Wij streven naar kinderen die opgroeien tot actieve burgers, geïntegreerd in de samenleving en moet oog voor elkaar en de omgeving. Leerlingen moeten leren zelfstandig en kritisch te zijn, maar ook te kunnen samenwerken. De maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat wij op wijkniveau het belangrijk vinden om samen te werken met andere organisaties. We hebben contacten met de wijkvereniging en de peuterspeelzaal. 

Het profiel van de school is natuur en milieu. Daarin vinden wij dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Wij willen kinderen liefde en eerbied voor alles wat leeft, groeit en bloeit bijbrengen. Dit komt tot uitdrukking in lessen, thema’s en in het gebruik van de schooltuin, maar ook in zaken zoals de inrichting van ons schoolgebruik en ons streven om milieubewust met energie om te gaan.

In deze doelen hopen wij samen te werken met de ouders/verzorgers, wij zien ouders als gelijkwaardige gesprekspartners en maken graag gebruik van hun kennis, ervaring en inzet.

 

Da Vinci

De afgelopen jaren zijn er op de Hovenschool verschillende vernieuwingen doorgevoerd.
Het rapport is vervangen door het Rapportfolio, binnen de creatieve vakken werken we met de procesgerichte didactiek, plusopdrachten en het hogere orde denken is voor al onze leerlingen beschikbaar, de oudergesprekken zijn grotendeels vervangen door Driehoeks-gesprekken, waardoor we niet alleen over leerlingen praten, maar mét hen. Mindsetlessen en groeitaal hebben een vaste plek binnen de school gekregen en we zijn het afgelopen jaar gestart met talentmiddagen.
Kortom: we zijn in beweging! We doen heel veel en in al die dingen die we doen, zochten we als team nog een ding: dit alles met elkaar verbinden. Wij hebben die verbinding gevonden in de onderwijsbeweging ‘Da Vinci’. 
 

Op de Hovenschool starten we met ingang van schooljaar 2022 – 2023 met Da Vinci.  
Middels deze informatiebrief vertellen we u graag wat dit betekent voor het onderwijs van uw kind.  
Vanuit Da Vinci verbinden we zo veel mogelijk vakken die we geven op de basisschool binnen een thema. Het werken vanuit een thema deden we al in onze kleutergroepen.  
Dat gaan we vanaf volgend jaar in groep 1 t/m groep 8 in een doorlopende lijn doen. Hiermee verbinden wij hetgeen we al doen op de Hovenschool: uitdagend onderwijs voor al onze leerlingen, met aandacht voor alle talenten.  

Waarom thematisch werken? 
Op de Hovenschool vinden we het belangrijk dat we leren vanuit het grote geheel. Vanuit daar zoomen we in op details, waardoor leerlingen ervaren dat alles met elkaar samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Door vakoverstijgend te gaan werken, kunnen we verder en dieper ingaan op onderwerpen en veel meer ruimte bieden aan eigen vragen van kinderen. Daarmee gaan zij binnen Da Vinci actief aan de slag. Dit stuk eigenaarschap van leerlingen over hun eigen leerproces is een belangrijke pijler van het onderwijs op de Hovenschool.   

Om welke vakken gaat het? 
Vanuit het thema gaan we de wereld om ons heen ontdekken. Dat doen we vanuit heel veel vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap & technologie, natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing, filosofie, 21the vaardigheden, Computational Thinking (CT), burgerschapsvorming, persoonsontwikkeling, kunst, muziek, beeldende vorming, taal en lezen. Een aantal vakken (zoals rekenen en spelling) blijven we daarnaast dagelijks structureel geven. De vaardigheden die leerlingen bij deze vakken krijgen aangeboden, bouwen vaak expliciet voort op een eerder aangeleerde vaardigheid en bieden we in een vaste leerlijn aan. Waar mogelijk laten we deze vakken ook aansluiten bij het thema.  

Samenwerken en samen leren 
Met respect en vanuit vertrouwen vormen we, samen met de leerlingen, betekenisvol onderwijs, waarin we elkaars talenten inzetten en elkaar ondersteunen.  
Binnen Da Vinci worden de thema’s per bouw aangeboden.  
Doordat meerdere groepen binnen eenzelfde thema werken, kunnen leerlingen en leerkrachten makkelijker samenwerken. Een bepaald thema wordt aangeboden voor de onderbouw (groep 1,2), middenbouw (groep 3,4,5) of de bovenbouw (groep 6,7,8). Elk jaar krijgen leerlingen 4 thema’s aangeboden. We zoeken altijd actief naar mogelijkheden om hetgeen de kinderen leren op school, te verbinden aan hun omgeving. Dat betekent dat er vaste ruimte is binnen het programma voor uitstapjes, excursies en gastsprekers.  
Ook nodigen we ouders en verzorgers met affiniteit voor het thema van harte uit in de klas.  

Thuis 
Ouders en verzorgers kunnen thuis met hun kind praten, lezen, spelen en meedoen met het thema. Op de website www.davincivoorthuis.nl  staan per thema tips om thuis mee aan de slag te gaan.   

Wij kijken er naar uit om volgend jaar te starten en ons samen met de leerlingen te verwonderen! 

Team de Hovenschool