Onderwijs

Groen denken en doen

De Hovenschool is een middelgrote school (ongeveer 250 leerlingen). Onze leerlingen komen voornamelijk uit de wijk de Hoven. De meeste kinderen op onze school hebben een leerling-gewicht van 1,0 (meer dan 90% leerlingen met een gewicht van 1,0).

De school heeft op dit moment 23 personeelsleden. Naast de leerkrachten, van wie er twee tevens bouwcoördinator zijn en de directeur is er ook een IB’er, een ICT-er, een opleider in de school, een administratief ondersteuner, een conciërge, een schoonmaker en een vakleerkracht voor gymnastiek. Iedere groep heeft minimaal 1 stagiaire van het ROC of de Pabo. De school heeft 16 fte. 

De Hovenschool is een openbare basisschool, wij maken deel uit van de stichting Zinderonderwijs. Dit betekent dat wij open staan voor alle kinderen uit de wijk, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Open staan voor alle kinderen betekent ook dat wij streven naar thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen.
Openbaar betekent voor ons ook dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in een complexe multiculturele samenleving. Wij streven naar kinderen die opgroeien tot actieve burgers, geïntegreerd in de samenleving en met oog voor elkaar en de omgeving. Leerlingen moeten leren zelfstandig en kritisch te zijn, maar ook te kunnen samenwerken. De maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat wij het belangrijk vinden om op wijkniveau om samen te werken met andere organisaties. We hebben contacten met de wijkvereniging en de peuterspeelzaal. 

Het profiel van de school is natuur en milieu. Daarin vinden wij dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Wij willen kinderen liefde en eerbied voor alles wat leeft, groeit en bloeit bijbrengen. Dit komt tot uitdrukking in lessen, thema’s en in het gebruik van de schooltuin, maar ook in zaken zoals de inrichting van het schoolgebouw en ons streven om milieubewust met energie om te gaan.

In deze doelen hopen wij samen te werken met de ouders/verzorgers, wij zien ouders als gelijkwaardige gesprekspartners en maken graag gebruik van hun kennis, ervaring en inzet.